Sortierung der Tabelle Kalbinnen 15.11.2018

alle Abstammungsgitter anzeigen
sortiert nach Katalognummer
Katalog-Nr. Rasse GZW Mutter GZW Vater Hornstatus Aufst.art Weide/Stall Vater Biobetrieb
0153
Fleckvieh
103
105
enthornt Gi-Rost   OSTENDE  
0154
Fleckvieh
95
120
enthornt Gi-Rost   WILLEM *TA