Sortierung der Tabelle Kalbinnen 16.11.2017

alle Abstammungsgitter anzeigen
sortiert nach Katalognummer
Katalog-Nr. Rasse GZW Mutter GZW Vater Hornstatus Aufst.art Weide/Stall Vater Biobetrieb
0178
Fleckvieh
98
123
enthornt     RINGWANDL